İletişim

Adres:Sahabiye Mah. Bor Sok. Soylu İş Merkz. Kat 2- No: 315
Telefon:03526060347
Faks:03526060347
WhatsApp:03526060347
E-Mail:haber@kayserisondakikahaberleri.com
Twitter:DakikaKayseri
Facebook:https://www.facebook.com/Kayserisondakikahaberlerii
Youtube:https://www.youtube.com
Instagram:https://www.instagram.com/kayserisondakikahaberleri/